ul. Marjańskiego 3 lok. 406
Nieruchomości
DOM W SUPRAŚLU Z SŁUZEBNOŚCIĄ DOJAZDU

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Piotr Krasuski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2019r.r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr geod 1467/2 o pow. 1073 m2, zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 293,70 m2, z poddaszem mieszkalnym, podpiwniczonym, na wysokim fundamencie betonowym. Dojazd do nieruchomości ustanowioną nieodpłatnie służebność dojścia i przejazdu wzdłuż działki 1467/1
należącej do dłużnika: Marzenna Bronisława Winsko położonej: 16-030 Supraśl, ul.Nowy Świat 101 a,
dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: BI1B/00055250/5]
Suma oszacowania wynosi 323 936,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 952,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 340,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 21-11-2019 lub na poniższe konto Komornika do dnia 21-11-2019 Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 21.11.2019 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul.Mickiewicza 103 (Sygn. akt II Co 1622/19) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

udział 1/2 w mieszkaniu Bstok Sybiraków
23-09-2019

XV KM 384/18 XV KM 311/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Piotr Łukasz Krasuski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23-09-2019r. o godz.13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul.Mickiewicza Adama 103 w sali nr XV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej udział 1/2 części lokalu mieszkalnego
3 pokojowego o pow. 67,90 m2 składąjacego się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki, WC, przedpokoju, garderoby wraz z udziałem 3395/884120 w prawie własności nieruchomosci gruntowej należącej do dłużnika:Adam Siemieniako położonej: 15-649 Białystok , ul. Boboli 93/45. Dla nieruchomosci lokalowej Sąd Rejonowy w Bialymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1B/00200588/5]
Suma oszacowania wynosi 325 696,00zł, w tym udział dłużnika 1/2 części wynosi 154 706,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 030,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 480,00zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić gotówką w kancelarii komornika najpóźniej do godz.15,00 w dniu 20-09-2019 lub na konto Komornika Bank Pekao S.A. 13 12405211 1111 0000 4919 8081 do dnia 20-09-2019r
(w przypadku wpłaty na konto liczy się data wpływu na rachunek bankowy Komornika)
Rękojmie składane na sali sądowej oraz wpłacone na rachunek po 20.09.2019 nie będą uwzględniane.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (Sygn.akt II Co 1155/19) przy ul. Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy