ul. Marjańskiego 3 lok. 406
Kancelaria

Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych, a w szczególności:

   • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne;
   • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości;
   • wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń;
   • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
   • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
   • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych